سنتور

سنتور(Centaur)
موجودات

سنتور(Centaur)

سنتور سنتور،سانتور،به فارسی نیماسب،قِنطَروس موجودی دورگه است.نصف انسان و نصف دیگر اسب.به گونه ای که سر و دست و نیم…
دکمه بازگشت به بالا
بستن